เกล็ดความรู้

pic15.jpg

พม่า เรียกคนไทยว่า โยเดีย

ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  โปรดเกล้า ฯ ให้พระราเมศวร  ซึ่งเป็นพระราชโอรสไปครองเมืองลพบุรี  ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือ  และโปรดเกล้า ฯ ให้ขุนหลวงพ่องั่ว  ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีไปครองเมืองสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันตก

 

2)  หัวเมืองชั้นใน  เป็นหัวเมืองที่ถัดจากเมืองหน้าด่านออกไปอีก  เป็นเมืองรายรอบตามระยะทางคมนาคม  อยู่ไม่ไกลจากราชธานี  สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวก  หัวเมืองชั้นในมีความสำคัญคือ  ในยามศึกสงครามจะนำกำลังทหารมาสมทบพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งาตั้งเจ้าเมือง  กรมการเมือง  และคณะกรมการเมืองไปปกครองโดยขึ้นตรงต่อราชธานี  หัวเมืองชั้นในที่สำคัญ  มีดังนี้

ทิศเหนือ            เมืองาพรหมบุรี  อินทร์บุรี  สิงห์บุรี

ทิศใต้               เมืองเพชรบุรี

ทิศตะวันออก       เมืองปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก         เมืองราชบุรี

3)  หัวเมืองชั้นนอก  (เมืองพระยามหานคร)  เป็นหัวเมืองที่มีขนาดใหญ่อยู่ห่างจากราชธานีออกไปตามทิศทางต่าง ๆ หัวเมืองชั้นนอกจะเป็นเมืองที่คอยปกป้องดูแลอาณาเขตด้านที่ตั้งอยู่  มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองสืบทอดต่อ ๆ กันมา  แต่ในบางครั้งเพื่อความมั่นคงของราชธานี  พระมหากษัตริย์ก็ทรงแต่งตั้งขุนนางจากกรุงศรีอยุธยาไปปกครอง  หัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญ  มีดังนี้

ทิศเหนือ            เมืองพิษณุโลก

ทิศใต้               เมืองไชยา  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองพัทลุง

ทิศตะวันออก       เมืองนครราชสีมา  เมืองจันทบุรี

ทิศตะวันตก        เมืองตะนาวศรี  เมืองทวาย

4)  หัวเมืองประเทศราช  เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลนอกพระราชอาณาเขต  มีการปกครองอิสระแก่ตนเอง  ชาวเมืองเป็นชาวต่างประเทศ  เมืองเหล่านี้มีรูปแบบการปกครองตามวัฒนธรรมเดิมของตน  เจ้านายพื้นเมืองมีสิทธิ์ขาดในการปกครองดินแดนของตน  แต่ต้องแสดงตนว่ายอมอ่อนน้อมหรือเป็นเมืองประเทศราช  โดยการส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกำหนด  เป็นการแสดงความจงรักภักดีเมื่อเกิดศึกสงครามก็ส่งกำลังและเสบียงอาหารมาสมทบกับฝ่ายไทย  เมืองประเทศราชในสมัยนี้  ได้แก่  เขมร  มอญ  มะละกา

โฆษณา